Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa w Warszawie

Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkole nr 77 Akademia Pana Kleksa w Warszawie

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-08-23
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Obojska, obojskakarolina@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 098 852. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek Przedszkola przy ul. Potrzebnej 1
Obiekt znajduje się u zbiegu ulic Nastrojowa-Sympatyczna-Potrzebna. Najbliższe skrzyżowanie oznakowane jest sygnalizacją świetlną bez sygnału dźwiękowego.
Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy (SKM,KM) znajduje się w odległości 800 metrów. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.
Przystanki autobusowe:
Sympatyczna 04 linia nr 206 odległość 50m,
Sympatyczna 01 linia nr 127, 129, 228 odległość 100 m

Budynek Przedszkola przy ul. Ciszewskiej 7
Obiekt usytuowany u zbiegu ulic Globusowej i Rejonowej
Najbliższa stacja PKP Warszawa Włochy (SKM,KM) znajduje się w odległości 600 metrów. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.
Przystanki autobusowe:
PKP Włochy 04 linia nr 194, 716 odległość 80 m,
Wałowicka 01 linia nr 194, 127, 189, 716 odległość 80 m

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek Przedszkola przy ul. Potrzebnej 16

Wejście do budynku możliwe tylko po zgłoszeniu przybycia domofonem.
1. Aby wejść do budynku należy pokonać furtkę ogrodzeniową , drzwi wejściowe otwierane ręcznie oraz 7 schodów.
2. Budynek jest dwupoziomowy , na I piętro prowadzą schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
3. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
4. W najbliższej odległości nie ma parkingu ani miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.
5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego

Budynek Przedszkola przy ulicy Ciszewskiej 7

Wejście do budynku możliwe tylko po zgłoszeniu przybycia domofonem.
1. Aby wejść do budynku należy otworzyć furtkę ogrodzeniową ,pokonać 6 schodów oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie .
2. Budynek jest dwupoziomowy , na I piętro prowadzą schody, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli
3. W budynku nie ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
4. W najbliższej odległości nie ma parkingu ani miejsca postojowego dla osoby niepełnosprawnej.
5. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.
6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego .

Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

BIP: https://przedszkole77.bip.um.warszawa.pl/default.htmhttps://przedszkole77.bip.um.warszawa.pl/menu_przedmiotowe/Deklaracja/default.htm

Skip to content