Rada Rodziców

W przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców przedszkola dzieci, która jest organem pomocniczym dla dyrektora i Rady Pedagogicznej.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

  • współtworzenie warunków zapewniających dzieciom prawidłowy rozwój;
  • współdziałanie z dyrektorem i radą pedagogiczną w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;
  • występowanie do dyrektora przedszkola i innych organów przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami oraz opiniami we wszystkich sprawach przedszkola;
  • podejmowanie innych działań wynikających z organizacji pracy placówki;
  • podejmowanie uchwał w sprawach finansowych dotyczących wydatkowania funduszy zgromadzonych z dobrowolnych składek rodziców.


Skip to content