Plany pracy

  • Bezpieczny Przedszkolak
    Głównymi celami planu jest: kształtowanie u dzieci empatii, wrażliwości i logicznego myślenia. Dzieciaki rozwijają swoją świadomość na temat potencjonalnych zagrożeń dla zdrowia, poznają określone normy i zasady aby uniknąć zagrożenia. Bardzo ważne jest również kształtowanie w dzieciach umiejętności dbania o bezpieczeństwo swoje oraz innych oraz przygotowanie dziecka do radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dzieci poznają również podstawowe zasady bezpiecznego udzielania pierwszej pomocy.
  • Edukacja ekologiczna
    Dzieci nabywają podstawowe wiadomości o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku. Dziecko obcuje z przyrodą i dokonuje obserwacji zjawisk przyrodniczych występujących w różnych porach roku. Celem planu jest również wdrażanie dzieci do oszczędzania zasobów naturalnych ziemi, wyrabianie przekonania, że surowce naturalne trzeba oszczędzać a surowce wtórne trzeba zbierać. Dzieci zyskają przekonanie, że żywność nie jest zawsze zdrowa, samodzielnie wyrabia umiejętność właściwego wyboru żywności. Zapoznamy się również ze znaczeniem wody w przyrodzie, dlaczego ma ona takie istotne znaczenie w życiu człowieka.
  • Savior – vivre
    Nadrzędnym  celem  planu  jest  propagowanie  właściwych  wzorców zachowań i podniesienie kultury osobistej wśród dzieci.  Cele planu to przede wszystkim umiejętność pokazania przez dziecko siebie we właściwym świetle oraz zachowywać się stosownie do sytuacji. Bardzo ważny jest kulturalny kontakt z rówieśnikami oraz dorosłymi. Istotnym celem jest również to, aby dziecko czuło się swobodnie w sytuacjach trudnych i nietypowych.

Skip to content